Free Download Manager cho phép bạn Download cùng một tập tin từ nhiều nguồn, có nghĩa là nếu một máy chủ cụ thể chậm, nó có thể thay đổi sang một trong những thay thế nhanh nhất. Cần lưu ý đến lịch sử thú