Các hàng dữ liệu trống có thể là một khó chịu lớn. Họ sẽ khiến những việc nhất định như điều hướng xung quanh dữ liệu của chúng tôi trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng tin tốt là có rất nhiều cách để