Trong các phiên bản mới nhất của Windows 10, bất cứ khi nào bạn in một cái gì đó, tạo file PDF xuất hiện như thể nó là một máy in thực sự sống. Nếu bạn chọn tạo file PDF làm máy in, bạn