Quảng cáo trên Internet có thể xâm lấn. Để có được sự chú ý của bạn, đôi khi chúng được lập trình để bật lên ở phía trước của cửa sổ trình duyệt hiện tại của bạn, làm lu mờ các nội dung mà