5.0 02 Mã lỗi ứng dụng Windows 0xc000007b có liên quan đến sự cố với .NET Framework, Direct X hoặc Microsoft Visual C ++ được cài đặt trong PC của bạn. Đây là một lỗi rất thường xuyên xuất hiện khi người dùng cố