APB Reloaded là một MOTPS miễn phí để chơi diễn ra tại thành phố tưởng niệm San Paro hiện đại. Trong tình trạng gần như vô chính phủ, người chơi lựa chọn giữa hai phe, Enforcers và Criminals, để kiểm soát thành phố. Người